Уикенд екскурзия в търсене на „Глухара“

Уикенд екскурзия в търсене на „Глухара“. Ето програмата:

Глухарът(лат. Tetrao urogallus) е едра птица , с размерите на пуйка – мъжките достигат до 90 см, а женските до 60 см. Причислява се към разред „Кокошоподобни“ , семейство „Тетревови“.

Видът е категоризиран като „Застрашен” в Червената книга на България. Около половината от находищата са в защитени територии, което до някаква степен ги спасява от ловци.

У нас най- често може да се види подвида – „Rudolfi“ .

В България се среща основно между 1100 и 2200 м н.в., като разпространението му е петнисто и обхваща по-високите планини в страната: Рила, Пирин, Западни и Централни Родопи, Славянка и Западна Стара планина.

През лятото се храни с плодове, листа, насекоми. През зимата седи по клоните на дърветата и се храни с игличките на бора и смърча.

Местата за токуване обикновено са разположени в стари и просветлени гори, но понякога видът формира токовища и в млади гори.

При полеви проучвания е установено, че в Западни Родопи типично микроместообитание, което заема вида по време на токуване, са основно стари (над 80 г.) иглолистни съобщества с участие на бял бор или смърч, както и смесени борово-смърчови.

Наблюденията на Глухар са предвидени за месеците Април и Май , когато е брачния им период, в който са по- лесно откриваеми. Районът, който ще посетим е Западни Родопи и по конкретно дяловете „Алабак“ (в него попадат Голяма Сютка, Баташки снежник , резерват Мантарица и др.) и „Велийшко- Виденишки“ (в него попадат язовирите Беглика, Широка поляна, Юндола , Триградското ждрело и др.). Именно в тези райони има подходящите вековни борови и смърчови гори, обитавани от този красив и рядък вид.


 

За прехода е нужно да имате застраховка, храна – сух пакет и вода.

Запиши се : Контактна форма